Prague 1978

Prague, Powder Gate

Prague, Jewish Cemetery

Prague, Town Hall Tower

Prague, Street Scene

Prague, Street Scene